fbpx

Polityka prywatności

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Prezentujemy w niej zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej i sklepu internetowego dostępnych w domenie www.katarzynakidaj.pl

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

  • Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Katarzyna Kidaj, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA KIDAJ CENTRUM ROZWOJU ODWAŻNA ZMIANA, zarejestrowana w CEIDG RP, adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 20A, 23-400 Biłgoraj tel. 502 269 619, e-mail: info@katarzynakidaj.pl

Jak skontaktować się z Administratorem?

Pozostałe definicje:

  • Strona Internetowa – strona www i/lub sklep internetowy dostępne pod adresem www.katarzynakidaj.pl
  • Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Stronę.

ROZDZIAŁ 1. DANE OSOBOWE.

1.1. Cele i podstawy prawne danych przetwarzanych przez Administratora.

1) wykonanie usługi na podstawie zawartej umowy – 6 ust.1 lit. b RODO (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),

2) przesłanie oferty lub innych materiałów na prośbę Użytkownika – 6 ust.1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

3) wystawienie faktury, rachunku, archiwizacja dokumentów księgowych i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – 6 ust.1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

4) zabezpieczenie informacji, które mogą służyć przedstawieniu faktów – 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń),

5) wykorzystywanie plików cookie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),

6) zarządzanie Stroną Internetową, w tym przetwarzanie danych w celach technicznych, analitycznych i statystycznych – art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora: ulepszanie struktury i zawartości Strony Internetowej),

7) wewnętrzne potrzeby Administratora związane z komunikacją z Użytkownikiem art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora: nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Użytkownikiem).

1.2. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

1) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być konieczne np. w celu wykonania umowy przez Administratora,

2) niepodanie danych – w zależności od celu, w jakim powinny być podane – może przykładowo spowodować brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym.

1.3. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

1) w związku z realizacją umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych przez którąkolwiek ze stron,

2) w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dotyczącego okresu przechowywania dokumentów księgowych),

3) w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wycofania stosownej zgody lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

1.4. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, istnieje możliwość jej cofnięcia w każdej chwili.

 1.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane niżej wymienionym podmiotom, z usług których korzysta Administrator, w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej:

1) dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Strony Internetowego,

2) podmiot świadczący Administratorowi wsparcie techniczne i optymalizację Strony Internetowej,

3) dostawca hostingu,

4) dostawca platformy płatniczej dostępnej w Sklepie Internetowym,

5) biuro księgowe,

6) dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach analitycznych lub statystycznych, w szczególności Google*

7) portale społecznościowe*.

* W związku z powyższym dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

1.6. Przekazywane danych podmiotom wymienionym w punkcie 1.5. odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

1.7. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

1) gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,

2) wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

1.8. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty z nim współpracujące, wymienione w punkcie 1.5. dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

1.9. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora; zasady wykonywania prawa dostępu zawiera art. 15 RODO,

2) prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych; zasady wykonywania prawa do sprostowania danych zawiera art. 16 RODO,

3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych i w zależności od sytuacji Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów; zasady wykonywania prawa do usunięcia danych zawiera art. 17 RODO,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych, przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji wyłącznie określonych celów; zasady wykonywania prawa do ograniczenia przetwarzania zawiera art. 18 RODO,

5) prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi; zasady wykonywania prawa do przenoszenia danych zawiera art. 20 RODO,

6) prawo do sprzeciwu – Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO); zasady wykonywania prawa do sprzeciwu zawiera art. 21 RODO,

7) prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; w Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1.10. Profilowanie:

1) Administrator w ramach Strony Internetowej może automatycznie dopasowywać określone treści do potrzeb Użytkownika tzn. dokonywać profilowania. Jednakże przed dokonaniem profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające na niego w podobnie istotny sposób, Administrator zwróci się do Użytkownika o wyrażenie stosownej zgody,

2) zgoda, o której mowa w punkcie powyżej może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ 2. PLIKI COOKIES.

2.1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy.

2.2. Pliki cookies zbierają informacje, które:

1) ułatwiają korzystanie ze Strony Internetowej (np. dzięki zapamiętywaniu wizyty Użytkownika w Sklepie Internetowym i dokonywanych przez niego czynności),

2) nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

 2.3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Stronę Internetową Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.

2.4. Niektóre pliki cookies używane przez Stronę Internetową są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na Stronę Internetową (cookies trwałe).

2.5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

1) udostępniania funkcji Sklepu Internetowego (np. możliwości zapamiętywania zawartości koszyka),

2) technicznym, analitycznym i statystycznym, np. do tworzenia statystyk pokazujących w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Strony Internetowej.

2.6. Jak można zarządzać plikami cookies?

1) przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika,

2) jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie,

3) Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Strony Internetowej może dokonać zmiany ustawień przeglądarki – np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

2.7. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, może skorzystać z zakładki pomocy wykorzystywanej przez niego przeglądarki.

2.8. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Stronie Internetowej. Dzięki temu otrzymuje informacje na temat odwiedzin Strony Internetowej, m.in. takie jak: wyświetlone podstrony, czas spędzony w Stronie Internetowej, rodzaj urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, adres IP, nazwę domeny oraz dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć, zainteresowania). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową. Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez firmę Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p.Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące bezpieczeństwa danych w ramach Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631

2.9. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie Internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ 3. LOGI SERWERA.

3.1. Niezależnie od plików cookies, Strona Internetowa przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe określane jako logi serwera.

3.2. Zakres informacji w logach serwera:

1) adres IP Użytkownika,

2) informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,

3) adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do Strony Internetowej nastąpiło przez odnośnik,

4) przesłaną ilość danych,

5) datę i czas dostępu.

3.3. Informacje w logach serwera:

1) mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Strony Internetowej i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,

2) są zapisywane i przechowywane na serwerze,

3) są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Stroną Internetową.

ROZDZIAŁ 4. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON WWW.

4.1. Strona Internetowa zawiera odnośniki do innych stron www.

4.2. Administrator informuje, iż nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach www i zaleca, aby po przejściu na inne strony www, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

ROZDZIAŁ 5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Aktualizacja może być uzasadniona np. rozwojem funkcjonalności Strony Internetowej, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

5.2. Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności: 18.10.2023 r.

Masz pytania dotyczące stosowanej przez Administratora Polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

Możesz przesłać je za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@katarzynakidaj.pl