fbpx

Regulamin

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca – Katarzyna Kidaj, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA KIDAJ CENTRUM ROZWOJU ODWAŻNA ZMIANA, zarejestrowana w CEIDG RP, ul. gen. Sikorskiego 7A, 23-400 Biłgoraj, adres do doręczeń, w tym składania reklamacji: ul. Mickiewicza 20A, 23-400 Biłgoraj, tel. 502 269 619, e-mail: info@katarzynakidaj.pl

1.2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny w domenie internetowej: www.katarzynakidaj.pl

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną, która może zawrzeć umowę ze Sprzedawcą.

1.5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

1.8. Użytkownik – w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony Sklepu internetowego.

1.9. Szkolenie – usługi (w tym szkolenia, kursy, sesje coachingowe, konsultacje) oferowane w Sklepie internetowym, będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w opisie danej usługi. Usługi sprzedawane są odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

1.10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, oferowane w Sklepie internetowym, będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Treści cyfrowe sprzedawane są odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

1.11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na:

1) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

2) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi,

3) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

1.12. Produkt – Szkolenie lub Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa oferowane w Sklepie internetowym, będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Produkty sprzedawane są odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

1.13. Cena – wartość Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego, wyrażona w polskich złotych i zawierająca podatki.

1.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W ramach umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia lub dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny.

1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.16. Umowa o świadczenie usług – każda inna umowa niż Umowa sprzedaży, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi lub świadczy usługę, w tym Usługę cyfrową, na rzecz Klienta.

1.17. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

1.18. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.19. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.20. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.21. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

1.22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.23. Polityka prywatności – informacja na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii wykorzystywanych w Sklepie internetowym, dostępna na stronie Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz opisuje rodzaje i zasady usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

2.2. Umowy sprzedaży oraz umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.3. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia Produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w Sklepie internetowym chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej (z wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych w Sklepie internetowym w celu prezentacji Produktu, do których prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich). Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

3) przeglądarka internetowa obsługująca aktualne standardy (HTML5, CSS),

4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2.5. Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

ROZDZIAŁ 3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

 3.1. Treści prezentowane na stronach Sklepu internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.2. Cena uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, oferowania Produktów nieodpłatnych oraz organizowania promocji i udzielania rabatów. Wymienione uprawnienia nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły zawarte są zawsze w opisie danego Produktu.

3.4. Klient może złożyć ofertę zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącą Produktów oferowanych za pośrednictwem strony Sklepu internetowego poprzez wykorzystanie formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.5. Po dokonaniu wyboru Produktu, Klient powinien kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” umieszczony pod nazwą i ceną Produktu, w wyniku czego Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie Klient może kontynuować zakupy (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”) lub przejść do sfinalizowania zamówienia za pomocą przycisku „Przejdź do płatności”.

3.6. W formularzu zamówienia należy wykonać następujące czynności:

1) podać dane dotyczące Klienta: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail, uwagi do Zamówienia (opcjonalnie),

2) wybrać sposób płatności,

3) zaznaczyć okienko dotyczące akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności – czynność niezbędna do sfinalizowania Zamówienia.

3.7. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu internetowego przycisk „Kupuję i płacę”.

3.8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość, iż zawarcie Umowy sprzedaży związane jest z obowiązkiem uiszczenia Sprzedawcy należnej zapłaty.

3.9.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

3.10. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta Umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w następujących przypadkach:

1) nieprawidłowe wypełnienia formularza zamówienia (brak danych niezbędnych do realizacji Zamówienia),

2) brak wpłaty w terminie 3 Dni roboczych od złożenia Zamówienia.

3.12. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

3.13. Treść zawieranej Umowy sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3.14. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI.

4.1. Klient dokonujący zakupu Produktu w Sklepie Internetowym ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:

1) płatność z PayU – BLIK, przelewy online,

2) płatność z PayU – karta płatnicza.

4.2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w następującym terminie od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży:

1) dla BLIK i przelewów online – do 3 Dni roboczych,

2) dla płatności kartą – do 1 godziny.

4.3. Obsługę płatności BLIK, przelewy online i kartą płatniczą prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.

ROZDZIAŁ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

5.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności BLIK, płatności online lub kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.2. W przypadku zakupu Szkolenia (lub innej usługi zamówionej przez Klienta w Sklepie internetowym) wykonanie usługi nastąpi w terminie uzgodnionym indywidualnie drogą e-mail lub w terminie określonym w opisie danej usługi.

ROZDZIAŁ 6. DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH.

6.1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, chyba że opis Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawiera inne zapisy (np. dostarczanie w sposób cykliczny).

6.2. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

6.3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

6.4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

6.5. W sytuacji, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail lub nie zapewni opisanych w Regulaminie warunków dostarczalności wiadomości e-mail, ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. W takich przypadkach zaleca się kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

ROZDZIAŁ 7. REKLAMACJE.

Zapisy ogólne.

7.1. Sprzedawca wszelkich starań, aby Produkty oferowane w Sklepie internetowym były zgodne z Umową sprzedaży. Z tego powodu niniejszy Regulamin zawiera opis wszystkich istotnych wymagań leżących zarówno po stronie Sprzedawcy, jak również Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.  

7.2. Jeżeli Produkt oferowany w Sklepie Internetowy jest niezgodny z Umową sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową sprzedaży.

7.3. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

2) wskazanie reklamowanego Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń,

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

7.4. Zapisy w punkcie 7.3. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego można złożyć:

1) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Mickiewicza 20A, 23-400 Biłgoraj,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@katarzynakidaj.pl

7.6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7.7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży ujawniony w ciągu 2 lat od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Reklamacja treści cyfrowych i usług cyfrowych.

7.8. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową sprzedaży.

7.9. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

7.10. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.

7.11. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

2) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży,

3) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży,

4) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

7.12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży jest nieistotny.

7.13. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7.14. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny.

7.15. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeśli:

1) środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w opisie na karcie Produktu oraz w niniejszym Regulaminie (w sposób jasny i zrozumiały) przed zawarciem Umowy sprzedaży,

2) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

7.17. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

7.18. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

7.19. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu,

3) uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. https://konsumenci.org/),

4) skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

7.20. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

ROZDZIAŁ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

8.1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

8.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

8.3. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, dostępnego poniżej (jako załącznik nr 1 do Regulaminu), jednakże nie jest to obowiązkowe.

8.4. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

8.5 Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 20A, 23-400 Biłgoraj,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@katarzynakidaj.pl

8.6. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

8.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.

8.8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

8.9. Zwrot środków na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do następujących przypadków:

1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i przyjął to do wiadomości,

2) o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie zapisane za pomocą Trwałego nośnika.

8.12. Po odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy sprzedaży,

2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy sprzedaży,

3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,

4) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

ROZDZIAŁ 9. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

9.1. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1) formularz zamówienia – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie Internetowym. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta, wybranie sposobu płatności, kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz zaznaczenie okienka dotyczącego akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej formularz zamówienia następuje w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka znajdującego się w Sklepie Internetowym. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta.

9.2. Usługi Elektroniczne wymienione w punkcie 8.1. świadczone są przez Sprzedawcę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.3. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczonych przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych opisany jest w Rozdziale 7. niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 10. DANE OSOBOWE.

10.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

10.3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w Sklepie internetowym dostępne są w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.katarzynakidaj.pl

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, a skutki zmiany Regulaminu mogą być następujące:

1) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o innym charakterze niż umowa ciągła na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowę sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji będą wykonane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta,

2) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym na podstawie niniejszego Regulaminu zmieniony regulamin jest wiążący, jeśli zachowane zostały wytyczne wymienione w art. 384 oraz art. 384[1] Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Gdyby wskutek zmiany Regulaminu wprowadzone zostały jakiekolwiek nowe opłaty lub opłaty obowiązujące zostałyby podwyższone, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, zaś w razie ewentualnego sporu z Klientem będącym Przedsiębiorcą, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

11.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2023 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail].

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.